Mortgage Relief Program brought to you by Miami-Dade and Neighborhood Housing Services of South Florida

Pwogram Soulajman Ipotèk (MRP)

Nan patenarya ak Aksyon Kominotè Konte Miami-Dade la ak Depatman Sèvis Sosyal la (CAHSD) ak Biwo Defans pou Lojman an

Deskripsyon Jeneral

Pwogram Soulajman Ipotèk la (MRP) bay asistans pou mèt kay nan Konte Miami-Dade yo k ap fè fas ak difikilte jan sa dekri pi ba a epi k ap redi pou peye ipotèk ak/oswa fakti sèvis piblik yo. Pandan tout dire pwogram nan, aplikan yo ka resevwa jiska $1.500 pou chak fwaye sou peman ipotèk anreta, frè anreta asosiyasyon pwopriyetè kay yo (HOA), asirans mèt kay la, ak/oswa asistans pou sèvis piblik ki anreta.

****Akoz demann pwogram nan, nou kòmanse remake tan atant ki pwolonje. Mèsi dlavans pou pasyans ou.

Elijiblite Kandida/Pwojè A

Tout aplikan yo dwe bay prèv revni ak dokimantasyon pou asire revni total fwaye a pa depase 140% limit Revni Mwayen Rejyonal la (AMI) (jan sa endike nan tablo pi ba a). Kandida yo dwe yon mèt kay nan Konte Miami-Dade epi dwe ap mande asistans pou premye redizans lan.

 

Dokiman ki obligatwa, pou telechaje sou pòtay sou entènèt la, (ki aplike nan sitiyasyon presi ou an):

 • Idantifikasyon
 • Prèv Revni
 • Supporting documentation for type of assistance requested, as applicable
  • Relve Ipotèk Dat Yo Pase, ki montre montan dat peman ki pase a
  • Relve Asirans Mèt Kay la
  • Relve Kotizasyon/Relve Frè yo, ki montre montan dat peman li pase a
  • Fakti Sèvis Piblik, Avi Final, ki montre montan dat peman li pase a
 • Prèv Pwopriyete (kat pou enpo lokatif la)
 • Fòmilè MRP W-9 (founisè)- founisè a (yo) yo ap mande asistans pou li a dwe ranpli l: ajan ipotekè, asosiyasyon mèt kay, ajans asirans mèt kay, ak/oswa founisè sèvis piblik

Limit Revni selon Kantite Moun ki nan Fwaye a

Nivo Revni12345678
140%95,620109,200122,920136,500147,420158,340169,260180,180

Apati 23 me, NHSSF pral genyen manm pèsonèl ki tabli nan kèk lokal sant resous kominotè yo. Patisipan ki enterese yo ki bezwen asistans ak aplikasyon yo a ka rankontre yon manm pèsonèl MRP sou yon baz moun ki vini anvan se li y ap sèvi; yo kapab espere yon tan atant ki pwolonje.

 

Orè:

Jou Jedi: 9 a.m.-12 p.m., 1 p.m.-5 p.m.

Reveran Doktè Edward T. Graham Community Resource Center
16405 NW 25th Avenue, Miami Gardens, FL 33054
305-623-6500

Jou Madi 9 a.m.-12 p.m., 1 p.m.-5 p.m.

Accion Community Resource Center
970 SW 1st Street, Miami, FL 33130
4yèm Etaj
305-545-2224

Pou evite reta nan tretman aplikasyon an, tanpri mache ak dokiman sa yo:

 • Idantifikasyon
 • Prèv Revni

Pou jwenn asistans pou Peman Ipotèk:

 • Relve Ipotèk Dat Yo Pase, dwe montre dat peman ki pase a
 • W-9 (tanpri mande l nan Konpayi Ipotèk ou an)

Pou jwenn asistans pou Asirans Mèt Kay la:

 • Revni Anyèl Asirans Mèt Kay la
 • W-9 (tanpri mande l nan Ajans Asirans Mèt Kay ou an)

Oswa (si li nan peman ipotèk mansyèl ou an)

 • Relve Ipotèk
 • W-9 (tanpri mande l nan Konpayi Ipotèk ou an)
 • Revni Anyèl Asirans Mèt Kay la

Pou jwenn asistans pou Kotizasyon Asosiyasyon Mèt Kay Dat yo Pase yo:

 • Relve Asosiyasyon Mèt Kay Dat Yo Pase, dwe montre montan dat peman ki pase a
 • W-9 (tanpri mande l nan Asosiyasyon Mèt Kay ou an)

Pou jwenn asistans pou Sèvis Piblik Dat Peman ki Pase yo:

 • Fakti Sèvis Piblik, dwe montre dat peman ki pase a
 • W-9 (tanpri mande l nan men Founisè Sèvis Piblik ou an, eksepte pou Florida Power and Light)
 • Prèv Pwopriyete, tankou kat fiskal pwopriyete a

Fason Pou Aplike

Rezidan nan Konte Miami-Dade yo ap anmezi pou aplike sou entènèt. Pou jwenn aksè ak yon òdinatè, ou gendwa vizite youn nan 12 Sant Resous Kominotè yo (CRC yo) nan tout Konte Miami-Dade la, pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska vandredi soti 8:00 am rive 5:00 pm.

Tanpri konnen se sèlman Manm Pèsonèl Sant Resous Kominotè yo ki bay aksè ak òdinatè. Yo p ap trete aplikasyon yo oswa yo p ap anmezi pou bay mizajou sou estati a.

Si ou kòmanse gen difikilte pou enskri sou pòtay la, tanpri fòk ou konnen nou okouran pwoblèm nan, epi n ap rezoud li. Tanpri enfòme nou si ou gen pwoblèm sa a epi bay prenon ak siyati w. N ap reponn ak yon non itilizatè/yon modpas tanporè nan espas 1 jou ouvrab.

Pou plis enfòmasyon, tanpri imèl mortgagerelief@nhssf.org

 

Men ak kisa ou ka atann ou lè ou aplike sou pòtay sou entènèt la:

Pa gen okenn garanti yo pral ba w finansman Pwogram Soulajman Ipotèk la. Aksè kliyan an ak finansman yo baze sou dokimantasyon ki apwopriye, nivo bezwen kliyan an ak disponiblite finansman pwogram nan. Anplis, yo pral revize aplikasyon ou an, trete l, epi y ap kontakte w nan espas senk (5) jou ouvrab pou enfòme w sou sitiyasyon aplikasyon ou an.

Tanpri bay omwen 5 jou ouvrab pou yo trete aplikasyon yo, Kandida ki granmoun aje yo, ki andikape, fanmi ki gen timoun, ak fwaye ki gen ipotèk ki anreta 3 jiska 12 mwa yo ap konsidere kòm yon priyorite

Tout dokiman ki obligatwa yo dwe ranpli epi soumèt bay biwo nou an nan espas 15 jou. Si yo pa rive soumèt dokiman ki obligatwa yo nan espas tan an, sa ap fè yo refize aplikasyon an. Kandida yo gendwa aplike ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, rele:
786-237-2118

Antesedan

Apwopo Depatman Aksyon Kominotè ak Sèvis Sosyal la (CAHSD)

Misyon CAHSD la se pou bay fanmi yo, moun, ak kominote yo zouti atravè sèvis sosyal konplè yo. Se pi gwo founisè sèvis sosyal konplè nan Konte Miami-Dade lan.

Apwopo Neighborhood Housing Services of South Florida (NHSSF) (Sèvis Lojman nan Katye Sid Florid la)

Li etabli nan lane 1978, Neighborhood Housing Services of South Florida (Sèvis Lojman nan Katye Sid Florid la) se yon Ajans Oryantasyon pou Lojman HUD sètifye, yon Enstitisyon Finans Devlopman Kominotè Depatman Trezò a Sètifye (Community Development Finance Institution, CDFI). NHSSF pran angajman pou avanse ak pwosperite pou tout Abitan Sid Florid yo atravè Prè, Administrasyon Pwogram Asistans Finansye yo, Devlopman Lojman, Edikasyon & Oryantasyon pou Moun K ap Achte Kay, ak Transfòmasyon Kominotè. NHSSF se yon manm ki sètifye tou nan NeighborWorks® America.